MV-22 Osprey of VMM-263 The Thunder Chickens. - FredKopf